2 thoughts on “Ứng dụng CNTT cơ bản | 16.10.2016 | Đề 2 | Windows | Đặt thuộc tính chỉ đọc READ ONLY cho tập tin

  1. thank you very much,nhờ mấy bài tập của bạn mà tôi thi qua Ứng dụng CNTT nâng cao. tôi mới thi hôm nay, đề mấy câu hỏi giống y mấy bài tập của bạn.lần 1 Ứng dụng CNTT nâng cao đã qua,lần 2 chắc ăn tôi cũng sẽ qua luôn.Ai muốn thi đâu nhớ đăng kí kênh bạn này làm hết bài tập đảm bảo thi ứng dụng CNTT dễ dàng.(đây không quảng cáo nhé nhưng thực sự làm bt của kênh này rất hay!)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *