6 thoughts on “Truyện tranh đam mỹ Diễn viễn x diễn viên 1 Mỹ Mỹ

  1. Êk ! Ad ơi Cố Nặc là na9 phải ko ạk . Nếu là vậy thì Cố Nặc nói Trương Gia Minh chúng ta sẻ gặp lại . Chấn tỏ Cố Nặc sẽ chs Gia Minh 1 dố thực đau quá . Truyện này từ khj bắt đầu đã thú vị rồi , 2 cái chữ thú vị này còn dài dài chc vậy ák hjhj 😊😊😊😊😊😊😊

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *