7 thoughts on “Tranh cướp đồ cúng rằm tháng bảy trong chùa Quán Sứ

  1. tưởng dưới âm có oan hồn lang thang đi cướp bóc. hoá ra trên trần gian mới thấy một lũ ăn cướp. ôi chỗ linh thiêng còn thế này thì không hiểu ở ngoài đường thì sao nữa. nhục

  2. Tự hào Việt Nam. Việt Nam muôn năm. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng bắc kỳ của chúng ta …….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *