2 thoughts on “TPHCM: Ô nhiễm không khí bao giờ mới giảm bớt?

  1. Hít chon nó hết thì sạch chứ có gì đâu!
    Hít nhiều thấy ngán thì pha nước mà uống!
    Như vậy từ bụi thải trở thành phân bón vô vùng hữu ích rồi!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *