Tổng hợp diễn viên Âu Mỹ || Dã Lang DiscoKhông hiểu sao t lại không muốn dịch bài này lắm, nhưng mà nhạc đúng là hay thật. Nhạc để paylak =)))))
———
BGM: Dã Lang Disco – Bảo Thạch Gem ft Trần Vỹ Đình
Actor:
Mads Mikkelsen
Tom Hiddleston
James McAvoy
Chris Hemsworth
Robert Downey Jr.
Benedict Cumberbatch
Michael Fassbender
Hugh Jackman
Jensen Ackles
Jared Padalecki
Chris Evans
Zachary Levi
Tom Holland
Michael Sheen
Tobey Maguire
David Tennant
Tom Felton
Mark Ruffalo
Jeremy Renner
Cre: @腐国短腿詹一美
#MadsMikkelsen #TomHiddleston #JamesMcAvoy #ChrisHemsworth #RobertDowneyJr #BenedictCumberbatch #MichaelFassbender #HughJackman #JensenAckles #JaredPadalecki #ChrisEvans #ZacharyLevi #TomHolland #MichaelSheen #TobeyMaguire #DavidTennant #TomFelton #MarkRuffalo #JeremyRenner

source: https://banglasemantics.net

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://banglasemantics.net/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa