TÔ MÀU trong excel theo điều kiện.TÔ MÀU dữ liệu TRÙNG nhau với màu khác nhauHướng dẫn Tô màu theo điều kiện trong excel. Tô màu dữ liệu trùng nhau với những màu khác nhau. Hướng dẫn tô màu dữ liệu trong excel theo điều kiện nhập vào.Tô màu những ô trùng dữ liệu với nhau với những màu khác nhau. #tinhocvanphongtht
Nguyễn Thị Tiếp –
Đăng ký kênh để nhận được video mới:
Download tài liệu:
Facebook hỗ trợ:
XEM THÊM CÁC BÀI HƯỚNG DẪN KHÁC TRONG KÊNH TIN HỌC VĂN PHÒNG
========================================
HỌC WORD :

HỌC EXCEL CƠ BẢN:

HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP EXCEL:

HỌC EXCEL NÂNG CAO:

HỌC POWERPOINT ONLINE:

HƯỚNG DẪN LÀM TRÒ CHƠI BẰNG POWERPOINT:

HỌC LẬP TRÌNH VB.NET:

HỌC LẬP TRÌNH ASP.NET:

Nguồn: https://banglasemantics.net/

Xem thêm bài viết: https://banglasemantics.net/category/cong-nghe

4 thoughts on “TÔ MÀU trong excel theo điều kiện.TÔ MÀU dữ liệu TRÙNG nhau với màu khác nhau

 1. Đây là hai thủ tục tô màu và hủy tô màu
  Sub ToMau()

  Dim ws As Worksheet

  Dim cell As Range

  Dim myrng As Range

  Dim clr As Long

  Dim lastcell As Range

  Dim i As Long

  Dim lastrow As Long

  Set ws = ThisWorkbook.ActiveSheet

  'Vung can danh dau gia tri trung nhau
  Set myrng = Sheet8.Range("C4:c" & Sheet8.Range("A" & Sheet8.Rows.Count).End(xlUp).Row) 'lua chon vung c4 den c cuoi cùng

  With myrng

  Set lastcell = .Cells(.Cells.Count)

  End With

  myrng.Interior.ColorIndex = xlNone

  clr = 3

  For Each cell In myrng

  'Kiem tra so gia tri trung nhau trong vung, neu co hai gia tri trung nhau tro len thi thuc hien

  If Application.WorksheetFunction.CountIf(myrng, cell) > 1 Then

  'Neu la o dau tien cua cac gia tri trung nhau trong vung

  If myrng.Find(what:=cell, lookat:=xlWhole, MatchCase:=False, after:=lastcell).Address = cell.Address Then

  'Thiet lap mau

  cell.Interior.ColorIndex = clr

  clr = clr + 1

  i = i + 1

  Else

  'Thiet lap mau tu o thu 2 voi cac gia tri trung nhau

  cell.Interior.ColorIndex = myrng.Find(what:=cell, lookat:=xlWhole, MatchCase:=False, after:=lastcell).Interior.ColorIndex

  End If

  End If

  Next

  'Lay dong cuoi cung cua vung du lieu

  'lastrow = Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row

  'Range("A" & lastrow + 2).Value = "Tong so co" & i & " gia tri trung nhau"

  End Sub
  ==============================
  Sub HuyBo_Mau()

  Dim myrng As Range

  Set myrng = Sheet8.Range("C4:C" & Sheet8.Range("A" & Sheet8.Rows.Count).End(xlUp).Row)

  With myrng.Interior

  .Pattern = xlNone

  .TintAndShade = 0

  .PatternTintAndShade = 0

  End With

  End Sub

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *