6 thoughts on “THƯƠNG HOÀI HAI TIẾNG CẢI LƯƠNG – 3 CHỊ EM NGHỆ SĨ THANH HẰNG – THANH NGỌC – THANH NGÂN

  1. Các chị vừa hát vừa tám, vậy mà hát vẫn ăn rơ theo từng nốt nhạc. Thật khâm phục các chị luôn. Chị Thanh Ngân lúc nào cũng đáng yêu. Thần tượng của lòng em.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa