Thực hành hàm Weekday trong excel#hamweekday #weekday #hocexcel
Mời các bạn xem video thực hành hàm weekday. Hàm weekday dùng để xác định thứ trong tuần của một ngày trong tháng, hàm weekday sẽ trả về số nguyên thể hiện ngày trong tuần.
– Cấu trúc hàm: weekday(serial_number, return_type)

Nguồn: https://banglasemantics.net/

Xem thêm bài viết: https://banglasemantics.net/category/cong-nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *