6 thoughts on “Thâm nhập lò đào tạo làm đẹp 'siêu tốc' ở Sài Gòn

  1. không hiếm tường hợp đi về nơi an nghỉ do biến chứng kiểu này mang lại mà vẫn hám!, ghê thật.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *