44 thoughts on “Tết Đập Điện Thoại 2 Lần – Từ Khóa NTN PHD – Destroy smartphone

  1. Anh ta nói với tôi rằng mình đã làm được điều đó là một trong những người có thu nhập cao nhất trong các cuộc tấn công này

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *