23 thoughts on “Tập Vật Tay đến rách cả cơ búa… đau chết mất huhu!

  1. denis cũng kéo giống kiểu này lúc đo back pressure nhớ ko nhầm thì kéo dc 85 kí tối đa , tính ra bạn này cũng đạt dc 1 nửa sức của denis rồi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *