8 thoughts on “Talkshow VÌ SAO TÔI THEO ĐẠO PHẬT Nghệ Sĩ Chí Tâm

  1. Chùa Giác Ngộ thiếu thầy tu nên giao phóng viên tiếp khách chương trình vì sao tôi theo Đạo phật . Không biết Nhà Chùa mở khóa tu hay đang làm kinh tế talkshow vậy ?

  2. Nam Mo Bon Su Thich Ca Mau Ni Phat 🙏🌻🙏🌻🙏🌻.con kinh danh le Thay . Hue xin Chao ns Chi Tam chuc gd Anh than tam thuong an lac 💐

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa