6 thoughts on “Tách ký tự, chữ trong chuỗi bất kỳ

  1. Mình hỏi tý. Sao phần lấy tên là phải làm phức tạp thế? Làm như thế này cũng được mà. =+RIGHT(A3;FIND(" ";A3)-1)

  2. cho em hỏi ví dụ em có ký tự này TIK-04-25 và CAK-05-8 anh dùng hàm gì để ấp dụng chung tách lấy 25 và 8 ạ

  3. làm thế nào để kiểm tra file quét thẻ của công nhân có đúng vs thời gian quy định hay không ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa