One thought on “Ra LẦU ÔNG HOÀNG, THÁP POSHANƯ và ghé CHÙA BỬU SƠN [Temple – Tower – Pagoda] | VVDTN

  1. Thap posanu một nền kiến trúc tuyệt mỹ…. Nếu champa còn có lẽ văn hóa sẽ sánh với thế giới

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *