23 thoughts on “QUEENIE | Con gái diễn viên Vân Trang | Góc nhìn cũa Nì

  1. – cái miệng là để đánh son môi
    – cái mũi là để móc cức mũi nha quí dị…
    Trời ơi bả nói câu nào là nghe cưng câu đó hà trời

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa