Phần mềm kế toán Metadata Accounting – Lĩnh vực thương mạiQuy trình nhập liệu lĩnh vực thương mại trên phần mềm kế toán Metadata Accounting

☼ Kế toán mua hàng và công nợ phải trả
1. Nhâp mua hàng hóa vật tư → Thanh toán tiền hàng
2. Phân bổ chi phí thu mua (nếu có)

☼ Kế toán bán hàng và công nợ phải thu
1. Xuất bán hàng hóa vật tư → Thanh toán tiền hàng
2. Các nghiệp vụ chiết khấu, khuyến mại

☼ Các nghiệp vụ thương mại khác
1. Nhập hàng bán trả lại của khách hàng
2. Xuất trả hàng mua cho nhà cung cấp
3. Xuất chuyển kho

☼ Các chi phí của doanh nghiệp
1. Chi phí lương: Phiếu kế toán
2. Các chi phí trực tiếp đã thanh toán: Phiếu chi hoặc ủy nhiệm chi
3. Trích và phân bổ khấu hao TSCĐ

☼ Hệ thống các báo cáo liên quan

Nguồn: https://banglasemantics.net/

Xem thêm bài viết: https://banglasemantics.net/category/cong-nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *