Phần mềm kế toán Metadata Accounting – Lĩnh vực dịch vụQuy trình nhập liệu lĩnh vực dịch vụ trên phần mềm kế toán Metadata Accounting

1. Khai báo danh mục dịch vụ
2. Cập nhật các chi phí
► a. Chi phí trực tiếp bằng tiền: Phiếu chi, Giấy báo Nợ (Ủy nhiệm chi)
► b. Chi phí CCDC: Nhập mua CCDC, xuất sử dụng CCDC. phân bổ chi phí CCDC
► c. Chi phí khác chưa thanh toán: Phiếu kế toán hoặc Hóa đơn dịch vụ đầu vào
► d. Chi phí lương: Phiếu kế toán
► e. Trích và phân bổ khấu hao TSCĐ

3. Xuất hóa đơn dịch vụ và kết chuyển giá vốn
► a. Xuất hóa đơn doanh thu dịch vụ: Hóa đơn dịch vụ đầu ra
► b. Kết chuyển giá vốn dịch vụ: Phiếu kế toán
4. Hệ thống các báo cáo liên quan

Nguồn: https://banglasemantics.net/

Xem thêm bài viết: https://banglasemantics.net/category/cong-nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *