Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM ra mắt tác phẩm hay của các nhà báo– Interpol Việt Nam những chiến công VPI. COM.
– Lịch sử các chế độ báo chí ở Việt Nam (Tập 2) – Sau Cách Mạng – Tháng Tám 1945 đến nay.
– Sài Gòn một thuở chưa xa.

source: https://banglasemantics.net

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://banglasemantics.net/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa