5 thoughts on “Nghe Kinh Phật Bồ Tát Phù Hộ Tiền Tài Sức Khỏe An Lành Cả Tháng – Kinh Phật

  1. Nam mo bon su thich ca mau ni phat nam mo đai tu đai bi cuu kho cuu nan quan the am bo tat phu ho cho gia đinh con manh khoe binh an

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *