36 thoughts on “Lý Thấm-diễn viên hợp tác với Tiêu Chiến nhiều lần nhất

  1. 3 lần đóng k có người ship đóng vs ny có 1 lần thì lại đc ship từ ngày này qua tháng nọ năm kia 😂 Chiến chie thuộc hội ce của tỷ ấy thôi k tiến thên bước nào nữa đâu :>>

  2. Yêu Lý Thấm từ lâu rồi, bg mới biết nh về Tiêu Chiến hơn. Nên bg yêu Chiến luôn. Yêu 2 ng nhất . Mong Chiến – Thấm sẽ về chung 1 nhà ❤️😊

  3. Nói là đóng chung nhưng trong phim chỉ có mấy cảnh diễn với nhau. Phim lang điện hạ thì k đc đóng cặp😥

  4. Dù thích Chén Bác nhưng cũng thích 2 người này nữa.. Mong ngoài Tru Tiên thì 2 người sẽ cùng nhau đóng chính thêm vài phim nữa cũng được…😘😘

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa