8 thoughts on “Lesson 2: xoay ảnh

  1. Klq nhưng bạn này là Són à mà để nhạc nền là Into the new world à. Lại còn lấy hình YoonA làm mẫu nữa :p

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *