6 thoughts on “LÃO NÔNG VLOG NGÃ BA KHÔNG CÓ ĐÈN XANH ĐÈN ĐỎ, MẤT AN TOÀN GIAO THÔNG

  1. Với tư cách giáo viên, tổng phụ trách đội, mình nên phản ánh và tìm hiểu thông tin từ chính quyền địa phương và cấp trên. Đừng đưa tin 1 chiều như vậy nha Lão nông.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *