17 thoughts on “Hướng dẫn sử dụng trình chiếu PowerPoint 2013

  1. nói thì nói rõ cho người ta hiểu không thì về tập nói đi bạn nhé mình chỉ góp ý thôi sửa đc thì sửa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa