Hướng dẫn sử dụng Tortoise SVN (Subversion)Hướng dẫn sử dụng Tortoi SVN (Subversion). * Sử dụng host server để lưu trữ code. * Phục vụ cho việc các nhóm phát triển phân mềm làm việc online. TortoiseSVN — Hệ thống quản lý phiên bản. Mục đích của SVN là xây dựng một hệ thống quản lý phiên bản để
thay thế cho CVS trong việc chia sẻ mã nguồn mở. Phần mềm này được chứng nhận bởi giấy phép mã nguồn mở Apache/BSD-style.

Nguồn: https://banglasemantics.net/

Xem thêm bài viết: https://banglasemantics.net/category/cong-nghe

2 thoughts on “Hướng dẫn sử dụng Tortoise SVN (Subversion)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *