3 thoughts on “Hướng dẫn share ổ trong win XP

  1. Em hướng hướng dẫn cho người chưa biết share ổ đĩa hoặc thư mục thì phải chi tiết hơn đừng dùng thủ thuật nhé. đã hướng dẫn thì dấu con chuột để làm gì? sàm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *