One thought on “Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Tortoise.

  1. mình có thấy hiện dấu tích xanh, nhưng bạn trong clip và mình giống nhau là file không có dấu tích xanh vậy là sao nhỉ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *