3 thoughts on “CON NGƯỜI VÀ SỨC KHỎE – TRÌNH BÀY: PGS.TS ĐỖ KIẾN QUỐC

  1. Cô Tâm và Sư phụ là ai . Có ai xin cho biết . thanhtuu2@yahoo.com Đây là email của tôi . Cảm ơn trước

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *