8 thoughts on “cách sửa vòi nước bị rò rỉ

  1. Các bạn thấy video thế nào? Các bạn cần mình hướng dẫn gì cứ cmt mình xẽ hồi đáp ý kiến của các bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa