3 thoughts on “Cách Làm Tròn Số Trong Excel – Bằng Hàm Round – RoundUp – RoundDown

  1. Dùng hàm ROUND gia trị thực vẫn k được làm tròn, mình phai đánh thủ công lại nếu không khi chia trun bình bị sai số

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *