5 thoughts on “Bảo Thanh tiếp tục dành giải diễn viên nữ ấn tượng của năm vượt,Nhã Phương vinh dự công bôs

  1. ngày xưa bảo thanh đóng phim. trò đời là mình đã biết là trước sau gì cô ấy cũng thành danh như hôm nay mà. đẹp và rất có duyên.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa