6 thoughts on “Bài 04: Từ khóa static

  1. Mọi người cho mình hỏi chút , tại sao method static nằm trong class không static mà mình vẫn truy cập được từ 1 class khác trong khi class nắm giữ static method vẫn chưa được khỏi tạo nhỉ .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *