18 cửa địa ngục – Khu du lịch Suối Tiên, tp HCM18 cửa địa ngục, là nơi tái hiện lại những khung hình phạt, tra tấn, xử tội của Diêm Vương dành cho những người khi còn sống làm những điều sai trái, gây tội ác, trái với luân thường đạo lý… khi chết sẽ bị đày vào địa phủ để gánh chịu những hình phạt, mà chính mình đã gây ra.

source: https://banglasemantics.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://banglasemantics.net/category/du-lich/

One thought on “18 cửa địa ngục – Khu du lịch Suối Tiên, tp HCM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa