12. Nhóm hàm Weekday, WeeknumHọc Excel 123
Với hàm WEEKDAY và WEEKNUM trong Excel này bạn có thể tính ra được số thứ tự của ngày trong một tuần bất kỳ nào đó hay tính ra số thứ tự của một tuần trong một năm bất kỳ nào đó. Các hàm này sẽ hữu ích khi bạn muốn lên lịch làm việc, lập thời khóa biểu hay xem lại mốc thời gian của một sự việc nào đó đã xảy ra.

Cú Pháp:

– Cú pháp của hàm WEEKDAY: WEEKDAY(serial_number, return_type)

Trong đó:

+ serial_number là biểu thức ngày tháng hoặc là số chỉ giá trị ngày tháng.
+ return_type là kiểu kết quả trả về (mặc định là 1):
*return_type = 1 : Chủ Nhật có thứ tự là 1 (thứ Bảy là 7).
*return_type = 2 : Thứ Hai có thứ tự là 1 (Chủ Nhật là 7).
*return_type = 3 : Thứ Hai có thứ tự là 0 (Chủ Nhật là 6).

– Cú pháp của hàm WEEKNUM: WEEKNUM(serial_number, return_type)

Trong đó:

+ serial_number là biểu thức ngày tháng hoặc là số chỉ giá trị ngày tháng.
+ return_type là kiểu kết quả trả về (mặc định là 1):
*return_type = 1 : Quy ước Chủ Nhật là ngày đầu tiên của tuần.
*return_type = 2 : Quy ước Thứ Hai là ngày đầu tiên trong tuần.

Chức Năng:

– Hàm WEEKDAY là hàm cho biết số thứ tự của ngày trong tuần.
– Hàm WEEKNUM thì cho biết số thứ tự của tuần trong năm.

Nguồn: https://banglasemantics.net/

Xem thêm bài viết: https://banglasemantics.net/category/cong-nghe

One thought on “12. Nhóm hàm Weekday, Weeknum

  1. sử dụng hàm weeknum sau 1 năm . nó tự lấy lại dữ liệu tuần 1 trong năm củ.ví dụ 22/07/2019 là tuần 30 .excel tự động cập nhật lại tuần 30 năm 2018. toàn bộ dữ liệu cập nhật lại từ đầu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *