បើខ្ញុំចេះរាំca sĩ đoàn nghệ thuật ánh bình minh hát đám cưới thanh Duone lang bangca sĩ đoàn nghệ thuật ánh bình minh hát đám cưới thanh Duone lang bang
Đám cưới quá vui khi gặp toàn ca sĩ nổi tiếng trong tỉnh trà vinh nhất là ca sĩ trong đoàn ánh bình minh diệu lên hát chúc mừng cô dâu chú rể

source: https://banglasemantics.net

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://banglasemantics.net/category/giai-tri/

One thought on “បើខ្ញុំចេះរាំca sĩ đoàn nghệ thuật ánh bình minh hát đám cưới thanh Duone lang bang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *